12 February 2013

0

شبلی

2013

شیر

 اسم بوســـه نیاوردیم

دست‌هاتان را بــاز کردیم

آسمان را پرستاره

پروازتان دادیم


شیــر نبود دیگر

حواس حافظه بود و ما

می‌رفتیم تا بی‌حواس

از لای انگشت‌هاتان بریزیم


اسم بوسه نیاوردیم

پستانمان را

از لای دندان‌هاتان بیــــرون کشیدیم

شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد:

0 comments: