07 May 2013

0

شبلی

2013

دعوت!«محسن رضایی و کاندیداتوری»
خرکی را به عروسی خواندند

خر بخندید و شد از قهقهه سست

گفت من رقص ندانم به سزا

مطربی نیز ندانم به درست

بهر حمّالی خوانند مرا

کآب نیکو کشم و هیزم چُست                                                                                                                  «خاقانی شروانی»

شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد:

0 comments: