07 May 2015

0

شبلی

2013

خوابی که دیدم!در خواب دیدم فردی نادان، دروغگو و متقلب مرده و روحش از دور به طرفم می‌آید، درحالیکه یک هاله نورانی اطراف چهره‌ و پیکرش را فراگرفته! سخت تعجب کردم چون در زمان حیاتش نیز ادعا کرده بود این هاله نورانی گاه در اطرافش ظاهر می‌شود و همه به خاطر این ادعای کذب او را ریشخند کرده بودند. علت دیگر تعجبم این بود که همیشه شنیده بودم عمومآ افراد صالح و نیکوکار بعد از مرگ با چهره‌ای نورانی به خواب دیگران می‌آیند نه افراد خطاکار و معلوم‌الحالی چون او. 


چیزی نمانده بود که با ایمانی متزلزل، وحشت‌زده و خیس از عرق از خواب بپرم که نزدیکتر آمد و توانستم تشخیص بدهم آن هاله نور بواسطه اینکه بنده مقرب درگاه خداوند بوده باشد نیست بلکه از نیم‌سوزی که در جهنم بعنوان عقوبت به ماتحتش چپانده‌اند ساطع می‌شود!

شايد اين مطالب را هم دوست داشته باشيد:

0 comments: